NOVINKY

MŮŽE NACHLAZENÉ DÍTĚ CHODIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

NACHLAZENÍ – kašel, respirační rýma, je infekce horních cest dýchacích.

ŽÁDÁME VÁS, abyste dodržovali hygienická pravidla, která Vám byla sdělena při třídních schůzkách. Nachlazené dítě s rýmou a kašlem nebude do školky přijato. Pokud má Vaše dítě rýmu alergickou, prosíme, doložte tuto skutečnost lékařským potvrzením.

Nachlazené dítě ohrožuje nejen ostatní děti, ale i učitelky a personál, které se o Vaše děti starají. Děkujeme za pochopení.

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

rádi bychom Vás uvítali v našich školkách (MŠ Dvořákova, MŠ Třebízského) a věříme, že se Vám bude u nás líbit.

První den zahájení provozu přineste svým dětem přezůvky (ne pantofle) a náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, triko tepláky…) Prosíme, nezapomeňte přinést EVIDENČNÍ LISTY, které Vám byly rozdány na schůzkách.

Seznamy dětí budou vyvěšeny v chodbách nebo na vstupních dveřích, kde si zjistíte, do které třídy děti půjdou.

 

Děti by dále měly mít v šatně pláštěnku + gumovky – s dětmi chodíme ven i v mírném dešti.

Děti si s sebou do školky budou nosit svoje lahvičky s pitím, které si mohou průběžně během dne doplňovat.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

se konají v úterý 7. září v 16.00 hodin v obou školkách. Prosíme, abyste se pokud možno dostavili. Hlavními body bude organizace škol, platby za stravné a omlouvání nepřítomnosti dítěte.

VÁŽENÍ RODIČE.

Prosíme Vás, věnujte pozornost níže přiloženému dokumentu, ve kterém jsou informace pro školy a školská zařízení ohledně návratu z dovolené v zahraničí.

Děkujeme

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

 

OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

2021 – 2022

K MŠ DVOŘÁKOVA PATŘÍ NOVÉ DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ MŠ TŘEBÍZSKÉHO

 

  • DOCHÁZÍ KE SJEDNOCENÍ PROVOZU OBOU ŠKOLEK V JEDNOTNÝ ČAS

MŠ OTEVŘENY OD 6.30 HOD.

MŠ UZAVŘENY V 16.30 HOD. (V 16.30 by měly být školy UZAVŘENY)

 

  • DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM V ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ                        A OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

ZDE BYCHOM VÁS CHTĚLI POŽÁDAT, ABYSTE POZORNĚ SLEDOVALI NAŠE WWW STRÁNKY, NA KTERÝCH V PŘÍPRAVNÉM TÝDNU (konec srpna) DOSTANETE BLIŽŠÍ INFORMACE

 

7.ZÁŘÍ SE BUDOU KONAT VE VŠECH TŘÍDÁCH TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KDE DOSTANETE POKYNY K PLATBÁM SPOLEČNĚ S JINÝMI DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI.

 

DĚKUJEME VÁM ZA SHOVÍVAVOST                      A TRPĚLIVOST S NASTÁVAJÍCÍMI NOVÝMI ZMĚNAMI. DOUFÁME, ŽE SPOLEČNÝMI SILAMI DOKÁŽEME NOVINKY SJEDNOTIT                     KE SPOKOJENOSTI NÁS VŠECH.

 

PŘEJEME VÁM I VAŠIM DĚTEM HODNĚ LETNÍHO ODPOČINKU, KRÁSNÉ PRÁZDNINY A V ZÁŘÍ SE BUDEME TĚŠIT NA SHLEDANOU

ZÁPIS – Potřebné dokumenty k zápisu naleznete v sekci DOKUMENTY

 VÁŽENÍ RODIČE.

 

Prázdniny se kvapem blíží a Vy se můžete podívat, které školky v jakém letním prázdninovém období mají otevřeno. V položce DOKUMENTY si pak můžete stáhnout Žádost o přijetí dítěte v době hlavních prázdnin do předškolního zařízení. Viz. níže je uvedeno jak v případě zájmu postupovat a které školky mají otevřeno.

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Prázdninový provoz

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

pokud se rozhodnete v současné nepříznivé epidemiologické situaci ponechat děti doma, můžete společně s dětmi tvořit, „číst“, hrát didaktické hry, poslouchat společně hudbu a společně jistě vymyslíte další aktivity, které by Vám byly šité „na míru“. Pod tímto příspěvkem naleznete odkazy na www stránky, které by se Vám pro Vaši činnost s dětmi mohly hodit a byly by Vám inspirací.

Zároveň si můžete sami kontrolovat, v čem Vaše dítě udělalo pokrok, a to v položce PORTFOLIO PŘEDŠKOLÁČKA, které je možné nalézt též pod příspěvkem.

INSPIRACE

PORTFOLIO PŘEDŠKOLÁČKA

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V NAŠÍ MŠ        JE DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA

 

Organizační podmínky k provozu školy  ve školním roce 2020/2021

(dodatek k platným řádům a směrnicím mateřské školy) 

1) Příchod do MŠ: u vchodu dezinfekce rukou – dospělá osoba i dítě, dodržovat rozestupy – nezdržovat se v žádných prostorách školy

2) Předání dítěte učitelce – 1.den: nutnost přítomnosti zákonného zástupce – seznámení s preventivními opatřeními.

Předávání další dny – rodiče nebo zmocněnci – vždy jedna osoba.

  • Při příchodu dítěte do třídy si dítě vždy umyje ruce, při pobytu dítěte ve škole bude probíhat měření teploty bezkontaktním teploměrem
  • Třída i přilehlé prostory budou často větrány okny, čerstvým vzduchem

3) S sebou:

  • denně láhev s pitím, podepsanou (budeme dolévat v průběhu dne)
  • 2x rouška – podepsaná, v igelitovém sáčku, ponechat v šatně (pro případ zjištění onemocnění dítěte ve skupině v průběhu dne)
  • v šatně nechávat pouze nezbytné oblečení !

4) Děti si nebudou do mateřské školy nosit žádné hračky ani předměty z domova!

5) Děti MUSÍ být zdravé, nejevící žádné známky nemoci – MUSÍTE dodržovat platnou legislativu, neohrožovat personál ani ostatní děti!

6) V případě zjištění stavu dítěte, které vykazuje příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) budeme volat rodiče, ten si musí dítě neprodleně vyzvednout. Do vyzvednutí bude dítěti nasazena rouška a s dospělou osobou bude v izolaci /tomu určená místnost/. Celá skupina pak bude izolována, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Rodič je povinen informovat MŠ o nemoci dítěte.  O případných PROTIEPIDEMICKÝCH opatřeních pro MŠ (škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekční nemoci, tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví – §7 odst. 3 zákona o ochraně zdraví) rozhodne příslušná KHS.

7) Stravování zajištěno obvyklým způsobem, dle doporučení MŠMT.

8) Vyzvedávání dětí – stejný postup jako při přivádění dětí,

 JE ZAKÁZÁNO SE ZDRŽOVAT- SHLUKOVAT  v celém areálu školy.

 9)  I v současné době je docházka dítěte do mateřské školy pro  předškolní děti povinná.

V případě krizových situací, mimořádných opatření nebo z důvodu karantény, kdy bude znemožněna přítomnost ve škole většině dětí, pro které je docházka povinná, škola těmto dětem poskytne distanční formu vzdělávání. Ostatní děti, kterých se opatření nedotkne, pokračují

v prezenčním vzdělávání.

 

10) Důležité informace v případě mimořádných situací spojených s epidemiologickými opatřeními budou vždy vyvěšeny na informačních tabulích a současně na webových stránkách školy.

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

 –Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu                   se školskými právními předpisy.

▪ Děti budou průběžně pobytu ve škole poučovány o zavedených hygienických pravidlech.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí.

▪ Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, proto zvýšená míra pozornosti bude věnována příznakům infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno   do budovy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho         o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

– příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

▪ Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

!!! ohleduplnost zákonných zástupců při vstupe do školy (nevstupovat s příznaky onemocnění nebo mít alespoň ochranu úst a nosu)

▪ Doporučuje se omezit pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy školy. Po skončení adaptačního období nevstupovat do tříd.

▪ Školy v přírodě a adaptační kurzy mohou proběhnout.

!!! akce školy se dále pořádají (př. návštěva divadla v Mladé Boleslavi: po odchodu z MŠ   si musí dítě i pracovník MŠ nasadit ochrana úst a nosu)

 –Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. (zmapování individuálních podmínek a možností dětí k zapojení do vzdělávání na dálku)

Děti předškolního věku mají povinnost se distančně vzdělávat.

Vedení školy průběžně sleduje vývoj situace v rámci systému semafor, informuje o změnách, informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech.

Pro rodiče: informace na www.stránkách školy, na informačních tabulích v hale školy.

Ve St. Boleslavi 31.8.2020                                                   Bc. Zuzana Brabcová, ředitelka

Děkujeme Vám za spolupráci, společně to vše s úsměvem zvládneme.

                                                Kolektiv mateřské školy

 

Současně Vás chceme informovat o tom, že jsme učinili hygienická opatření jako je například denní sanitační úklid všech prostor včetně omývání drobných předmětů nebo častější mytí rukou.

 

Platba v letošním školním roce:

  • stanovena úplata (školné) v částce 650,- Kč měsíčně

  • celodenní stravné 40,- Kč. (42,- Kč – 6-7 let dětí)

/částka se může změnit /

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1238, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem       č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona    č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Na webových stránkách MŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsou informace související  s výkonem veřejné správy – provozem mateřské školy zveřejňovány tak, aby se s nimi           v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

www.msukohouta.cz

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1138

e-mail: ms.dvorakova@cmail.cz, tel.: 326 911 580

Více informací s názvem Prohlášení o přístupnosti (o webu) naleznete v dokumentech.

 

GDPR – informace pro rodiče

V sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za vedení mateřské školy

Bc. Zuzana Brabcová  – ředitelka

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon III.