NOVINKY

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Od 3. května 2021 se naše mateřská škola otevírá pro všechny děti bez rozdílu věku. Povinnost testování odpadá, ale povinnost nošení roušek na veřejnosti trvá. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste dětem dali do sáčku tři chirurgické roušky, které použijí v případě, že půjdou na procházku. Ve třídě roušku mít nemusí.

Nadále bude platit zákaz vstupu rodičům a ostatní veřejnosti do budovy. Děti budou ráno předávány dospělé osobě u vchodových dveří a to samé platí o vyzvedávání dítěte ze školky. Prosíme o dodržování platných vládních nařízení ve smyslu nošení roušek.

Nezapomeňte dávat dětem do školky lahev s pitím.

Nadále platí, že děti s příznaky jakéhokoliv respiračního či jiného onemocnění nebudou do školky přijaty.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že tuto nepříjemnou situaci do konce školního roku společně zvládneme.

Těšíme se na setkání.

ZÁPIS

Vážení rodiče, blíží se zápis do mateřských škol a zde naleznete formuláře, které budete potřebovat.  Abyste nemuseli hledat v Dokumentech, přikládáme přímo na úvodní stránku. Je toho víc, prosíme o důkladné „prostudování“. MŠ Třebízského je odloučené pracoviště MŠ Dvořákova, zápis probíhá v MŠ Dvořákova.

INFORMACE PRO RODIČE – ZÁPIS

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2021 – 2022

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ + VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

FORMULÁŘ O PREFERENCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z NAŘÍZENÍ VLÁDY JE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN 

 

Ponožková výzva 2021. Každý rok v březnu probíhá ponožková výzva, prostřednictvím které pomáháme šířit povědomí o lidech s Downovým syndromem. Děkujeme rodičům a dětem za zapojení do výzvy. Tak schválně, najdete ty správné nožky, které jsou Vaše?

 

Z organizačních důvodů se v době uzavření mateřské školy nevaří a výdej stravy                    se neprovádí.

Režim plateb (školné + stravné) se nemění. Prosíme o úhradu v řádném termínu, vyúčtování bude následně provedeno.

DISTANČNÍ VÝUKA

Dnešním dnem začala distanční výuka. Upozorňujeme, že pro děti předškoláky, je tato výuka povinná. Informace máte na emailové adrese vyukadistancni@seznam.cz . Všem Vám bylo posláno heslo, pod kterým se přihlásíte. Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje, napište si o ně na e-mail: marcelavlachova@centrum.cz

Vážení rodiče. Pro mladší děti sice není distanční výuka povinná, přesto ve složce dokumenty naleznete inspirace na měsíc březen. Nemusíte nám je posílat a odevzdávat, ale pokud by se Vám i Vašim dětem chtělo, určitě by nám udělalo radost, kdybyste nám něco z Vaší společné práce ukázali. Zdravíme Vás i Vaše – naše děti a věříme, že SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME.

Oznámení pro veřejnost!

Oznamujeme, že Mateřská škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav, Dr. Beneše 260, na adrese Okružní 1808, byla určena po dobu uzavření mateřských škol z nařízení vlády, resp. Nařízení hejtmanky Středočeského kraje, pro vykonávání péče o děti pracovníků IZS a usnesením vlády vybraných profesí.

Bližší informace včetně postupu pro umístění dětí dle NV najdete na

www. mslimanovavila.cz v sekci DOKUMENTY

 

· Spuštění provozu je plánováno od středy 3. 3. 2021.

· Vše je řízeno přes Odbor školství Středočeského kraje.

· Přes KÚ také probíhá registrace dětí, kde musí proběhnout schválení.

· Případné dotazy Vám zodpovíme v pondělí 1. 3. 2021 od 13.00 hod. do 17. 00 hod. na tel. čísle: 771136397.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu  (JE TO BOD Č.5)

 

 

 

ZÁPIS DO ZŠ

 

(https://www.zsstaraboleslav.cz/neprehlednete/)

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne pravděpodobně (podle epidemiologické situace) ve dnech 13. – 14. 4. 2021. Konkrétní informace o organizaci a průběhu zápisu budou včas upřesněny.

Upozorňujeme zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, aby si včas vyřídili potřebná doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP či SPC)  a odborného lékaře nebo klinického psychologa a oba dokumenty přinesli k zápisu.

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav –

326 911 286, spcsb@seznam.cz

Pedagogicko -psychologická poradna PPP pro Prahu východ Praha – Hloubětín

281 867 331, poradna@pppprahavychod.cz

https://www.zsstaraboleslav.cz/neprehlednete/

 

 

ZÁPIS DO MŠ

 

Informace pro rodiče – zápis

Elektronický předzápis

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2021 – 2022

VÁŽENÍ RODIČE.

Prázdniny se kvapem blíží a Vy se můžete podívat, které školky v jakém letním prázdninovém období mají otevřeno. V položce DOKUMENTY si pak můžete stáhnout Žádost o přijetí dítěte v době hlavních prázdnin do předškolního zařízení. Viz. níže je uvedeno jak v případě zájmu postupovat a které školky mají otevřeno.

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Prázdninový provoz

 

VÁŽENÍ RODIČE.

V položce Dokumenty jsou přidány další zimní inspirace (tentokrát ÚNOROVÉ INSPIRACE)  pro děti a rodiče. Toto není považováno jako distanční výuka, ale jako inspirace pro ty z Vás, kteří máte své děti doma z důvodu zhoršení epidemiologické situace. Budete-li chtít, můžete využít pár nápadů z těchto inspirací a děti tím zabavit. Budeme rádi, když se svými výsledky pochlubíte a pošlete na vyukadistancni@seznam.cz Tuto možnost však zcela necháváme na vaší dobrovolnosti.

Děkujeme.

VÁŽENÍ RODIČE.

Pokud máte možnost, ponechte si své děti doma, pomůžete nám tak v této závažné epidemiologické situaci omezit množství sociálních kontaktů a tím zachovat bezproblémový chod MŠ pro děti zaměstnaných rodičů.

Děkujeme Vám za spolupráci v mimořádných situacích, souvisejících s protiepidemickými opatřeními.   SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME.

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

pokud se rozhodnete v současné nepříznivé epidemiologické situaci ponechat děti doma, můžete společně s dětmi tvořit, „číst“, hrát didaktické hry, poslouchat společně hudbu a společně jistě vymyslíte další aktivity, které by Vám byly šité „na míru“. Pod tímto příspěvkem naleznete odkazy na www stránky, které by se Vám pro Vaši činnost s dětmi mohly hodit a byly by Vám inspirací.

Zároveň si můžete sami kontrolovat, v čem Vaše dítě udělalo pokrok, a to v položce PORTFOLIO PŘEDŠKOLÁČKA, které je možné nalézt též pod příspěvkem.

INSPIRACE

PORTFOLIO PŘEDŠKOLÁČKA

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V NAŠÍ MŠ        JE DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA

 

Organizační podmínky k provozu školy  ve školním roce 2020/2021

(dodatek k platným řádům a směrnicím mateřské školy) 

1) Příchod do MŠ: u vchodu dezinfekce rukou – dospělá osoba i dítě, dodržovat rozestupy – nezdržovat se v žádných prostorách školy

2) Předání dítěte učitelce – 1.den: nutnost přítomnosti zákonného zástupce – seznámení s preventivními opatřeními.

Předávání další dny – rodiče nebo zmocněnci – vždy jedna osoba.

  • Při příchodu dítěte do třídy si dítě vždy umyje ruce, při pobytu dítěte ve škole bude probíhat měření teploty bezkontaktním teploměrem
  • Třída i přilehlé prostory budou často větrány okny, čerstvým vzduchem

3) S sebou:

  • denně láhev s pitím, podepsanou (budeme dolévat v průběhu dne)
  • 2x rouška – podepsaná, v igelitovém sáčku, ponechat v šatně (pro případ zjištění onemocnění dítěte ve skupině v průběhu dne)
  • v šatně nechávat pouze nezbytné oblečení !

4) Děti si nebudou do mateřské školy nosit žádné hračky ani předměty z domova!

5) Děti MUSÍ být zdravé, nejevící žádné známky nemoci – MUSÍTE dodržovat platnou legislativu, neohrožovat personál ani ostatní děti!

6) V případě zjištění stavu dítěte, které vykazuje příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) budeme volat rodiče, ten si musí dítě neprodleně vyzvednout. Do vyzvednutí bude dítěti nasazena rouška a s dospělou osobou bude v izolaci /tomu určená místnost/. Celá skupina pak bude izolována, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Rodič je povinen informovat MŠ o nemoci dítěte.  O případných PROTIEPIDEMICKÝCH opatřeních pro MŠ (škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekční nemoci, tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví – §7 odst. 3 zákona o ochraně zdraví) rozhodne příslušná KHS.

7) Stravování zajištěno obvyklým způsobem, dle doporučení MŠMT.

8) Vyzvedávání dětí – stejný postup jako při přivádění dětí,

 JE ZAKÁZÁNO SE ZDRŽOVAT- SHLUKOVAT  v celém areálu školy.

 9)  I v současné době je docházka dítěte do mateřské školy pro  předškolní děti povinná.

V případě krizových situací, mimořádných opatření nebo z důvodu karantény, kdy bude znemožněna přítomnost ve škole většině dětí, pro které je docházka povinná, škola těmto dětem poskytne distanční formu vzdělávání. Ostatní děti, kterých se opatření nedotkne, pokračují

v prezenčním vzdělávání.

 

10) Důležité informace v případě mimořádných situací spojených s epidemiologickými opatřeními budou vždy vyvěšeny na informačních tabulích a současně na webových stránkách školy.

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

 –Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu                   se školskými právními předpisy.

▪ Děti budou průběžně pobytu ve škole poučovány o zavedených hygienických pravidlech.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí.

▪ Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, proto zvýšená míra pozornosti bude věnována příznakům infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno   do budovy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho         o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

– příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

▪ Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

!!! ohleduplnost zákonných zástupců při vstupe do školy (nevstupovat s příznaky onemocnění nebo mít alespoň ochranu úst a nosu)

▪ Doporučuje se omezit pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy školy. Po skončení adaptačního období nevstupovat do tříd.

▪ Školy v přírodě a adaptační kurzy mohou proběhnout.

!!! akce školy se dále pořádají (př. návštěva divadla v Mladé Boleslavi: po odchodu z MŠ   si musí dítě i pracovník MŠ nasadit ochrana úst a nosu)

 –Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. (zmapování individuálních podmínek a možností dětí k zapojení do vzdělávání na dálku)

Děti předškolního věku mají povinnost se distančně vzdělávat.

Vedení školy průběžně sleduje vývoj situace v rámci systému semafor, informuje o změnách, informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech.

Pro rodiče: informace na www.stránkách školy, na informačních tabulích v hale školy.

Ve St. Boleslavi 31.8.2020                                                   Bc. Zuzana Brabcová, ředitelka

Děkujeme Vám za spolupráci, společně to vše s úsměvem zvládneme.

                                                Kolektiv mateřské školy

 

Současně Vás chceme informovat o tom, že jsme učinili hygienická opatření jako je například denní sanitační úklid všech prostor včetně omývání drobných předmětů nebo častější mytí rukou.

 

Platba v letošním školním roce:

  • stanovena úplata (školné) v částce 650,- Kč měsíčně

  • celodenní stravné 40,- Kč. (42,- Kč – 6-7 let dětí)

/částka se může změnit /

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1238, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem       č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona    č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Na webových stránkách MŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsou informace související  s výkonem veřejné správy – provozem mateřské školy zveřejňovány tak, aby se s nimi           v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

www.msukohouta.cz

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1138

e-mail: ms.dvorakova@cmail.cz, tel.: 326 911 580

Více informací s názvem Prohlášení o přístupnosti (o webu) naleznete v dokumentech.

 

GDPR – informace pro rodiče

V sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za vedení mateřské školy

Bc. Zuzana Brabcová  – ředitelka

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon III.