NOVINKY

Informace – Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny na školní rok 2022/2023

 

Výdej přihlášek:                                                                                                                 Přihlášku si rodiče mohou stáhnout na www.msukohouta.cz,  popřípadě vyzvednout přímo v mateřské škole v termínu od 30. 5. 2022 do 10. 6. 2022 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Sběr přihlášek                                                                                                               Požadované dokumenty donesou zákonní zástupci dítěte do Mateřské školy Dvořákova 1138 dne 15. 6.2022 v době  13.00 – 16.00 hod.

Informace o přijetí/nepřijetí budou zveřejněny dne 22.6.2022 /Інформацію про була прийнята/не була прийнята дитини також можна знайти в списку/ pod výše uvedeným registračním číslem / під зазначеним вище реєстраційним номером/.

Kritéria pro přijetí dětí z Ukrajiny k předškolnímu vzdělávání   na školní rok 2022/2023

 

Přijímání dětí se řídí zákonem č.561/2004 v platném znění / školský zákon/, vyhláškou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol                a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.( správní řád).

Ředitelka školy stanovuje tato pravidla pro přijetí dětí:

1.Vzděláváno může být dítě:                                                                                                        1)kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině /prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany/                                      2)kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu

2.Při rozhodování se posuzuje pouze:                                                                                     1)věk dítěte /bude postupováno pouze podle data narození dětí – od nejstarších                           k nejmladším, až do naplnění schválené kapacity MŠ podle rejstříku škol/                            2)trvalý pobyt nebo místo pobytu cizince, dítěte, ve spádové oblasti

 U přijímacího řízení bude požadováno:

1.žádost o přijetí                                                                                                              2.potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě, kontraindikaci    3.k nahlédnutí doklad totožnosti dítěte i zákonného zástupce/vízum strpění nebo dočasné ochraně/                                                                                                                             4.doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti

 

 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB.

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Bc. Zuzana Brabcová oznamuje místo
a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:                                                                                                          повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,                                                                                 Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.                                            які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.                       які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.                                          Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.             Termín zápisu / Дата та час запису: 15. 6. 2022  13,00 – 16,00 hod.                                   Místo zápisu / Місце запису: MŠ Dvořákova 1138, Stará Boleslav                           Organizace zápisu / Порядок запису:                                                                                       

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.                                                                                                                          Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.                                    

2.Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.                    У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку. 

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:                                                         Законні представники зобов’язані подати такі документи:                                                         a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi www.stránky , nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)                                заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії www.stránky, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)                                                                                                                             b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);                                                                                                                            документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);                                                                            c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;                                                документ, що дає право представляти дитину;                                                                           d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))                                                             довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)                                                                                                                                 e)doložení místa pobytu dítěte ve spádové oblasti                                                                   Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання                                                   

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.      Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м.Staré Boleslavi dne/дата 16. 5. 2022

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Bc.Zuzana Brabcová

 

Ve složce dokumenty naleznete kompletní Informace k zápisu do mateřské školy a  Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022 – 2023. 

VE SLOŽCE DOKUMENTY NALEZNETE INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU                                           (provoz mateřských škol ve městě)

 MŮŽE NACHLAZENÉ DÍTĚ CHODIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

NACHLAZENÍ – kašel, respirační rýma, je infekce horních cest dýchacích.

ŽÁDÁME VÁS, abyste dodržovali hygienická pravidla, která Vám byla sdělena při třídních schůzkách. Nachlazené dítě s rýmou a kašlem nebude do školky přijato. Pokud má Vaše dítě rýmu alergickou, prosíme, doložte tuto skutečnost lékařským potvrzením.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří
do školy či školského zařízení.

Nachlazené dítě ohrožuje nejen ostatní děti, ale i učitelky a personál, které se o Vaše děti starají. Děkujeme za pochopení.

Platba v letošním školním roce:

 

  • stanovena úplata (školné) v částce 650,- Kč měsíčně

  • celodenní stravné 40,- Kč. (42,- Kč – 6-7 let dětí)

/částka se může změnit /

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1238, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem       č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona    č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Na webových stránkách MŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsou informace související  s výkonem veřejné správy – provozem mateřské školy zveřejňovány tak, aby se s nimi           v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

www.msukohouta.cz

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Mateřská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dvořákova 1138

e-mail: ms.dvorakova@cmail.cz, tel.: 326 911 580

Více informací s názvem Prohlášení o přístupnosti (o webu) naleznete v dokumentech.

 

GDPR – informace pro rodiče

V sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za vedení mateřské školy

Bc. Zuzana Brabcová  – ředitelka

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon III.