NOVINKY

 Vážení rodiče.

Těšíme se na Vás i na Vaše děti v novém školním roce 2020/2021 a chtěli bychom Vám, prostřednictvím našich stránek, sdělit informace důležité pro začátek školního roku.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Prosíme rodiče, aby vstupovali do MŠ s ochranou dýchacích cest.

Děkujeme.

 

VÝŇATEK K DOTAZU POVINNOSTI NOSIT V PROSTORÁCH MŠ ROUŠKY.

Odpovídá Mgr. Hana Cetlová. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání – ministerský rada.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádné opatření – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení, např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí v mateřských školách).

RODIČE ROUŠKY NOSIT MUSÍ

Dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se na některé osoby tato povinnost neuplatňuje. Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:

  • děti do dvou let věku
  • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole

Další informace najdete na webu MŠMT, případně Ministerstva zdravotnictví

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ:

Nástupem dítěte do školky máte povinnost odevzdat Evidenční list a Dohodu o docházce – děkujeme Vám za spolupráci

CO S SEBOU DO MŠ?

Prosíme, abyste svým dětem během měsíce září přinesli:

4x role toaletního papíru

2x kapesníčky v balení 10×10 nebo v krabicích

1x svačinové ubrousky

1x tekuté mýdlo

1x vlhčené ubrousky

V šatně budou mít děti přezůvky a věci na převlečení (i náhradní) a vzhledem k tomu, že chodíme ven i v nepříznivém počasí, holiny a pláštěnku.

Ve skříňce 2x rouška v igelitovém sáčku (viz. Organizační podmínky k provozu školy ve školním roce 2020/2021)

POZOR NOVINKA! Přineste dětem do školky podepsanou lahev s pitím, kterou jim budeme doplňovat vodou. Z hygienických důvodů si lahev budou děti denně nosit domů. (u svačiny i oběda dostanou děti pití ze školky, toto slouží jen k pravidelnému sledování pitného režimu)

Organizační podmínky k provozu školy  ve školním roce 2020/2021

(dodatek k platným řádům a směrnicím mateřské školy) 

1) Příchod do MŠ: u vchodu dezinfekce rukou – dospělá osoba i dítě, dodržovat rozestupy – nezdržovat se v žádných prostorách školy

2) Předání dítěte učitelce – 1.den: nutnost přítomnosti zákonného zástupce – seznámení s preventivními opatřeními.

Předávání další dny – rodiče nebo zmocněnci – vždy jedna osoba.

  • Při příchodu dítěte do třídy si dítě vždy umyje ruce, při pobytu dítěte ve škole bude probíhat měření teploty bezkontaktním teploměrem
  • Třída i přilehlé prostory budou často větrány okny, čerstvým vzduchem

3) S sebou:

  • denně láhev s pitím, podepsanou (budeme dolévat v průběhu dne)
  • 2x rouška – podepsaná, v igelitovém sáčku, ponechat v šatně (pro případ zjištění onemocnění dítěte ve skupině v průběhu dne)
  • v šatně nechávat pouze nezbytné oblečení !

4) Děti si nebudou do mateřské školy nosit žádné hračky ani předměty z domova!

5) Děti MUSÍ být zdravé, nejevící žádné známky nemoci – MUSÍTE dodržovat platnou legislativu, neohrožovat personál ani ostatní děti!

6) V případě zjištění stavu dítěte, které vykazuje příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) budeme volat rodiče, ten si musí dítě neprodleně vyzvednout. Do vyzvednutí bude dítěti nasazena rouška a s dospělou osobou bude v izolaci /tomu určená místnost/. Celá skupina pak bude izolována, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Rodič je povinen informovat MŠ o nemoci dítěte.  O případných PROTIEPIDEMICKÝCH opatřeních pro MŠ (škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekční nemoci, tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví – §7 odst. 3 zákona o ochraně zdraví) rozhodne příslušná KHS.

7) Stravování zajištěno obvyklým způsobem, dle doporučení MŠMT.

8) Vyzvedávání dětí – stejný postup jako při přivádění dětí,

 JE ZAKÁZÁNO SE ZDRŽOVAT- SHLUKOVAT  v celém areálu školy.

 9)  I v současné době je docházka dítěte do mateřské školy pro  předškolní děti povinná.

V případě krizových situací, mimořádných opatření nebo z důvodu karantény, kdy bude znemožněna přítomnost ve škole většině dětí, pro které je docházka povinná, škola těmto dětem poskytne distanční formu vzdělávání. Ostatní děti, kterých se opatření nedotkne, pokračují

v prezenčním vzdělávání.

 

10) Důležité informace v případě mimořádných situací spojených s epidemiologickými opatřeními budou vždy vyvěšeny na informačních tabulích a současně na webových stránkách školy.

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

 –Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu                   se školskými právními předpisy.

▪ Děti budou průběžně pobytu ve škole poučovány o zavedených hygienických pravidlech.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí.

▪ Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, proto zvýšená míra pozornosti bude věnována příznakům infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno   do budovy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho         o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

– příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

▪ Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

!!! ohleduplnost zákonných zástupců při vstupe do školy (nevstupovat s příznaky onemocnění nebo mít alespoň ochranu úst a nosu)

▪ Doporučuje se omezit pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy školy. Po skončení adaptačního období nevstupovat do tříd.

▪ Školy v přírodě a adaptační kurzy mohou proběhnout.

!!! akce školy se dále pořádají (př. návštěva divadla v Mladé Boleslavi: po odchodu z MŠ   si musí dítě i pracovník MŠ nasadit ochrana úst a nosu)

 –Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. (zmapování individuálních podmínek a možností dětí k zapojení do vzdělávání na dálku)

Děti předškolního věku mají povinnost se distančně vzdělávat.

Vedení školy průběžně sleduje vývoj situace v rámci systému semafor, informuje o změnách, informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech.

Pro rodiče: informace na www.stránkách školy, na informačních tabulích v hale školy.

Ve St. Boleslavi 31.8.2020                                                   Bc. Zuzana Brabcová, ředitelka

Děkujeme Vám za spolupráci, společně to vše s úsměvem zvládneme.

                                                Kolektiv mateřské školy

 

Současně Vás chceme informovat o tom, že jsme učinili hygienická opatření jako je například denní sanitační úklid všech prostor včetně omývání drobných předmětů nebo častější mytí rukou.

 

Platba v letošním školním roce:

  • stanovena úplata (školné) v částce 650,- Kč měsíčně

  • celodenní stravné 40,- Kč. (42,- Kč – 6-7 let dětí)

/částka se může změnit /

 

GDPR – informace pro rodiče

V sekci GDPR naleznete Zásady zpracování osobních údajů – nařízení GDPR, 10 oznámení o zpracování osobních údajů za danými účely v mateřské škole a kontakty na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Za vedení mateřské školy

Bc. Zuzana Brabcová  – ředitelka

 

 

Ve složce DOKUMENTY naleznete informace k realizovanému projektu Podpora školy MŠ Dvořákova formou šablon II.